DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 02.06.2014 09:16:19 

Sbor dobrovolných hasičů Ženklava

o nás

Historie Sboru

 

V obci dříve značně osídlené Němci, podle sčítání r. 1930 zde žilo 900 německých a 200 českých obyvatel, byl po předchozích připravách založen

 

 

 

10. Iistopadu 1879

 

hasičský Sbor, samozřejmě německý. Stalo se v hostinci "Na fojstvi" za přítomnosti okresního zbrojmistra Heinricha Sigmunda. Prvním velitelem byl zvolen za přítomnosti starosty obce Jana Gorika, Vincent Tengler. Sbor byl stejně jako okolní sbory české založen a veden v duchu hasičském, k pomoci bližnímu při ohních a jiných neštěstích, společných podnicích jako okrsková cvičení, výlety apod. Přitom vždy jednali jako hasiči, nikoli jako Němci. Kde byla první úschovna hasičského nářadí nelze zjistit. Původně menší zbrojnice byla postavena r. 1897 v místech, kde stojí dodnes, stačila uschovat jen obyčejnou stříkačku zakoupenou r. 1888 a skromnou výstroj. Na místě dnešního pomníku padlých obětí válek je postavena sušárna hadic, kterou časem přestěhovali za potok, mnozí si věž naproti pana Mihálika ještě pamatují.

 

V roce 1920 se počítalo se zakoupením motorové stříkačky, zbrojnice byla zvětšena a přestavěna do dnešní podoby. Ke koupi doslo až r. 1926, 1. května byla slavnostně předána hasičům. Poprvé je použita již 12. června při velkém požáru ve Štramberku, kde lehlo popelem 5 obytných domů.

 

R. 1936 bylo zakoupeno "chasi" Tatra, které se upravilo na zbrojí vůz. Tímto se Sbor stal jedním z nejlepe vybavených v okolí, dnes můžeme jen tiše závidět. Do zlomu v r. 1938 čital Sbor 96 členu činných, 29 přispívajících a 3 členy čestné.

 

V roce 1938 byl Sbor rozpušten, měl pokračovat v činnosti podle nových předpisů. Přihlásilo se jen 9 členů, proto starosta obce jmenoval dalších 41. Tak vzniká Sbor 50-ti členný dobrovolně nucený, ve skutečnosti požárních policistů s vojenským velením a vycvikem. Toto období není lehké, dochází k úbytku členů. K jejich doplnění je proto r. 1940 založen dobrovolný ženský Sbor, hlavně k službě samaritánské.

 

  V květnu 1945 vedení obce a hasičského Sboru spolu s mnohými německými rodinami opouští obec, samozřejmě bere s sebou hasičský vůz s výstrojí, zásobami a agregátem.

 

  7. května byl ze zdejších českých občanů ustanoven prozatimni národní výbor, který dal společně s bratrem Josefem Veřmiřovským, náčelníkem ve Štramberku, podnět k utvoření poválečneho hasičského Sboru.

 

19. června 1945 byla svolána přípravná schůze a na valné hromadě 26. července 1945 ustanoven český hasičský Sbor. Starostou se stává Julius Holub, náčelník   František    Kaličinský    jednatelem   Jesef Beseda. V této době se do obce vrací mnozí původní němečtí obyvatelé. Mezi nimi i řidič sboru BALLER, který vypověděl, že při útěku z obce se dostali až k Zábřehu na Moravě kde byli donuceni vojáky odepnout agregát a automobil jim byl zabaven. Stříkačka byla uschována v obci Lipínka u Zábřehu na Moravě, odkud s sebou přivezli doklad o uložení. Agregát byl po zapůčeni automobilu ze závodu TATRA koncem roku 1945 dovezen zpět a mohl opět sloužit svému účelu. Začíná nová etapa hasičů v obci. Již v říjnu pořádají hasiči krmášovou zábavu začíná pravidelné cvičení členů.

 

Podle Postupimských dohod byl v roce 1946 proveden odsun německého obyvatelstva, dochází ke změnám ve složení výboru Sboru, ustavení okrskové komise, jsou vydány nové členské legitimace. K 31.12. 1946 ma Sbor 30 členů cvičících, 3 členy a 5 členek samarity, 3 členy přispívající. Obec ma 1068 obyvatel.

 

  Rok 1947 začíná otřesy ve Sboru, na druhé straně je zakoupeno    a upraveno auto Tatra,   odpadá doprava

 

agregátu koňmi. Rokem 1948 začíná etapa nového politického vedení státu, ale přicházejí změny ve složení výboru, starostou se stává p. Zeman Vojtech.

 

5. července se rozeznívá siréna věštící požár. Přes veškerou snahu hasičů shořel dřevěný domek p. Vaccy. Hasiči pomáhají při stavbě obecního vodovodu. Další leta 1949-50, jsou poznamenany vznikem JZD, ničí se kulturní dům, který se stává garážemi pro traktory. Tím upadá veškerá kulturní práce obce, samozřejmě i divadelního kroužku hasičů. začíná se budovat asfaltová silnice přes obec.

 

Dalšího roku je zaznamenána veliká povodeň, která zasáhla hlavně dolní část obce a cementárnu. Přichází nepříjemná etapa práce hasičů. Členové nejsou schopni opravy agregátu, dopravního auta, započít se slíbenou výstavbou požárních jímek. Funguje pouze cvičení dorostu.

 

Přichází rok 1953, měnová reforma, odvolání velitele Sboru p. Jana Chalupy, nové složení výboru, velitelem se stává p. Vilém Nesvadba, později Josef Beseda. Sbor pomáhá při velkém požaru v cementárně, zavádí se telefon do zbrojnice a konečně jsou dobudovány 2 vodní nadrže.

 

V roce 1954 je svolán 1.celostátní sjezd požární ochrany, voleny nové orgány obce a nový výbor Sboru. Předsedou se stává p. Petr Hoffman, velitelem Josef Beseda, který je však v průběhu roku vystřídán p. Jaroslavem Popem.

 

  7. srpna 1954 je slavnostně předána a vyzkoušena nová elektrická siréna.

 

  Rok 1955 je rokem    10. výročí založení poválečného hasičského Sboru, požárem u p. Rajnocha, dalšího roku je pořízena nová přenosná stříkačka PS 8. Následující léta jsou velice obdobná. Upadá práce velitele, je nepojízdné auto, na druhé straně se mladí členové zúčastňují kulturních akcí v obci, pomáhají s přístavbou jeviště v místním kině.    V roce           1959 dostává Sbor staré poválečné auto "Dočku", které nebylo svou nespolehlivostí žádným přínosem. Tento rok byl    bohatý na požáry,největší pořár místního vepřína na Štědrý den, který lehl popelem .

 

  Šedesátá léta probíhala bez větších výkyvů, různými marnýni opravami starého auta. Neustává však kulturní činnost, jsou pořádány plesy, zájezdy apod. Dobře pracují žňove hlídky dospělých i mládeže.

 

V roce 1970 dostává Sbor další, opět staré auto, původně pekařskou Tatru 805 "Kačenu". Čekalo mnoho další práce na její úpravě k hasičským účelům. Družstvo se začíná zvedat, zúčastňuje se soutěže na Dolní Bečvě "O štít Radhostě". Další rok obec zakupuje novou PPS 12, s celým vybavením.

 

Dále je v roce 1973 vybudována první betonová požární jímka naproti mateřské škole. Opět se rozbíhá práce s mládeží

 

  Dalším rokem si připomínáme 95. výročí založení Sboru. Začíná výstavba víceúčelové budovy. Pro nás mnohé je největším zažítkem 28. srpen 1976, kdy tehdejší velitel Jaroslav Parma přebírá klíče od nové hasičské zbrojnice. Členové jednoty na její stavbě odpracovali vice než 2400 brigádnických hodin. Konečně je možno oslavovat účast družstva na pohárové soutěži "0 štít  Radhoště ", kde i mezi profi družstvy jsme obsadili druhé místo z 32 účastníků. Začíná nejaktivnejší, do dnešních dnů nepřekonaná éra mládeže. Dále se provádí preventivní prohlídky domů, zimní školení členů jednoty.

 

  V roce 1982 bohužel končí p. Frantisek Jiříček psaní kroniky Sboru, dodnes se nenašel nástupce. Další léta jsou velice útlumová, až v roce 1986 se začíná činnost zlepšovat. Místní zemědělská farma dostala k dispozici cisternu CAS 25 a po dohodě je využívána i naší jednotkou. Mládež se opět účastní hry "Plamen". Spolupráce s místní farmou je velice dobrá, hlavně jejího vedoucího p. Miroslava Fabíka. Je utvořeno společné družstvo které máněkolik represivních zásahů u požáru.

 

  V roce 1991 je hasi či z Tatry obci   zapůjčena Š 1203, která je později dána k dispozici místním hasičům. Dává se dohromady, bohužel jen na krátké období, parta mladých, kteří se snaží práci Sboru pozvednout. Se změnami režimu v republice se mění i pohled na dobrovolné hasiče. Je nedostatek financí, Sbory zečínají upadat. Obecní úřady ztrácejí zájem o hasičstvo protože ubírají peníze z rozpočtů. Stejná situace je i v naší obci. Veškeré náklady na provoz cisterny nese místní zemědělská farma. Po její privatizaci a osamostatnění je situace neúnosná a je nabídnuta k prodeji. Obecní úřad nenachází dostatek financí a auto je prodáno mimo okres. Družstvo se ocitá bez zásahového vozu. Š 1203 je neschopná k odvozu materiálu k zásahu, navíc se později ocitá bez technické prohlídky. K přesunům agregátu se používá obecní traktor, popř. k soutěžím pomáhají okolní Sbory, hlavně přátelé z Kopřivnice.

 

V roce 1996 je Škoda 1203 prodána soukromníkovi, jednotka je nepojízdná. 

 

  Další rána přichází v roce 1997, kdy je jednotka přestěhována do části staré zbrojnice, nová je pronajata k soukromým účelům. Jednotka přestává pracovat. Scházet se v budově bez topení a socialního zařízení není příjemné. Že mají hasiči srdce na pravém mistě se ukázalo při letošních povodních, kdy drželi hlídky a s minimální technikou byli připraveni kdykoli pomocí při evakuaci ohrožených domů a následném čerpání sklepů . Při této práci se rozpadá čerpadlo PPS 12 a další práce zdolává stará "osma". Agregát je za vydatné pomoci starosty Okresniího sdružení a požárního rady okresu opraven. Tento rok máme po dlouhé době požár v obci. Další rok dostává Sbor k dispozici celou starou hasičárnu, uvažuje se o koupi automobilu. Dochází k tomu r. 1998 před oslavami 120. výročí založení našeho Sboru. Je zakoupena Avie   "Furgon ", která je    velkým úsilím členů přestavěna k hasičským účelům. Dává se dohromady zbrojnice. V červnu probíhají již zmíněné oslavy, v rámci oslav je pořádána poprvé u nás pohárová soutěž o "Pohár starosty SDH". Družstvo se zúčatňuje pohárových soutěží v okolí, zajíždí na soutěž do obce Jamnice na Opavsku, oplátkou za účast na naších oslavách. Pořádáme sběr železného šrotu, kdy se střídáme s místními Sokoly. Naše pohárová soutěž každoročně pokračuje, v loňském roce 2003 se našemu družstvu podařilo poprvé v soutěži zvítězit, pořádají se ukázky pro školní mládež. Koncem minulého roku se dává dohromady parta mládeže, která se pod vedením Mirky Černochové  připravuje na další ročník hry "Plamen" .

 

Kroužek mladých byl v letošním roce zaregistrován na Okresním sdružení a doufám, že po loňském rozjezdovém roce se pustí plnou parou do práce.

 

 

 

 

  Tato byla v kostce zpráva o založení a práci místního Sboru .